Activitatea oricărei întreprinderi este supusă riscului de a cauza prejudicii unor terţe personae precum și mediului înconjurător. Greşelile neintenţionate, săvârşite în timpul activităţii profesionale, pot duce la pagube cauzate vieţii, sănătăţii, bunurilor terţelor personae, mediului natural. Conform legii Nr. 803-XIV, ,,Asigurarea funcționării obiectelor industriale periculoase are drept scop prevenirea avariilor la obiectele sus mentionate și asigurarea pregătirii agenților economici, care desfășoară activități la aceste obiecte, în vederea localizării și lichidării efectelor avariilor industriale și catastrofelor cu caracter tehnogen, protecției populației și a mediului înconjurător”. Societatea Internațională de Asigurări  ,,Moldasig”, fiind una din liderii de asigurări a răspunderii civile, apără interesele economice a întreprinderilor contribuind la minimalizarea riscurilor și compensarea pierderilor.

 

CE REPREZINTĂ ASIGURAREA RĂSPUNDERII CIVILE A ÎNTREPRINDERILOR – SURSE DE     PERICOL SPORIT?

Prezenta asigurare reprezintă relaţiile cu privire la protecţia intereselor patrimoniale ale Asiguraţilor la survenirea unor anumite evenimente în conformitate cu normele legislaţiei, ce ţin de obligaţiunea Asiguratului de a recupera daunele cauzate sănătăţii persoanelor fizice sau averii persoanelor fizice şi juridice, cît şi prejudiciul provocat prin poluarea mediului (terenuri funciare, mediul acvatic şi spaţiul aerian) în rezultatul activităţii economice a Asiguratului la întreprinderea ce prezintă o sursă de pericol sporit, pe teritoriul, stipulat în contractul de asigurare.

 

 

 

PENTRU CE RISCURI PUTEȚI CONTRACTA ACEASTĂ ASIGURARE?

Asigurarea acoperă riscul de suportare a cheltuielilor, în cazul în care vi se înaintează pretenții din partea terțelor persoane privind compensarea următoarelor daune:

• daune cauzate vieții, sănătății și bunurilor persoanelor fizice;

• daune cauzate bunurilor persoanelor juridice;

• poluarea mediului.

 

CE PRESUPUNE PROTECȚIA DE ASIGURARE?

Daca în perioada valabilității contractului de asigurare se produce cazul asigurat, S.I.A. ,,MOLDASIG”  oferă compensarea cheltuielilor apărute în urma: 

•  decesului şi pierderea temporară sau permanentă a capacităţii de muncă a persoanelor fizice;

•  nimicirii sau deteriorării averii (inclusiv, animalelor) ce aparţine terţilor (pers. fizice/juridice)

• cheltuielile de curăţare a teritoriului poluat şi aducerea acestuia în starea ce corespunde normelor stabilite.

CÎT COSTĂ ASIGURAREA RĂSPUNDERII CIVILE A ÎNTREPRINDERILOR – SURSE DE PERICOL SPORIT?

    Cuantumurile primei de asigurare se stabilesc de către Asigurător în temeiul cotelor tarifelor de bază, ţinînd cont de:

• condiţiile şi volumele producţiei,

• amplasare obiectului de producţie periculos,

• alţi factori de exploatare a acestuia, recepţionarea, folosirea, prelucrarea şi păstrarea la obiect a substanţelor periculoase în anumite volume,

• gradul riscului asigurat şi alte condiţii ale obiectului asigurării.

CAZUL ASIGURAT. MĂSURILE ÎNTREPRINSE.

     Caz de asigurare este faptul răspunderii stabilite a Asiguratului în virtutea legislaţiei RM de a recupera prejudiciul cauzat persoanei ce a suferit prin acţiunea nefavorabilă a mediului natural, provocată de evenimente neaşteptate, accidentale, identificate şi nepremeditate (de avarie) în cadrul activităţii desfăşurate de Asigurat, stipulate în contractul de asigurare, cu pericol pentru cei din jur.

La survenirea cazului asigurat, Asiguratul este obligat:

 • în termen de 3 zile să-i comunice Asigurătorului despre orice avarie, produsă la obiectul de producţie periculos, cît şi despre orice urmări ale avariei, care pot să conducă la intentarea de către Asigurat a acţiunii privind compensarea prejudiciului cauzat terţilor şi mediului natural, despre toate pretenţiile şi acţiunile de recuperare a daunei, să prezinte toate documentele ce caracterizează circumstanţele şi cauzele avariei;

• să întreprindă măsurile necesare şi posibile de prevenire a avariilor la obiectul de producţie periculos, diminuare a daunei, cauzate în urma avariilor la exploatarea obiectului de producţie periculos;

  • în termen de 3 zile să-i comunice Asigurătorului despre faptul obligaţiunii, stabilite prin decizia judecăţii, de recuperare a prejudiciului cauzat vieţii, sănătăţii sau averii terţilor şi mediului natural, în urma avariei la exploatarea obiectului de producţie periculos (survenirea cazului de asigurare);

Pentru achitarea despăgubirii de asigurare, Asiguratul trebuie să-i prezinte Asigurătorului următoarele documente:

• Contractul și Polița de asigurare.

• pretențiile înaintate Asiguratului în legătură cu evenimentul produs;

• certificatul de avarie, întocmit de comisia de experți, în care se indică cauzele și posibilele consecințe ale evenimentului asigurat, care a cauzat daune unor terțe persoane;

• hotărîrea instanței de judecată, care stipulează obligațiunea de a achita și suma despăgubirii pentru achitare în legătură cu evenimentul produs;

 

Avantajele asigurării Moldasig:

Flexibilitate
Poți să asiguri orice bun personal împotriva oricărui risc în condiţii optime pentru tine.
Sistem de reduceri
La îndeplinirea poliţei de asigurare de bunuri, în condiţiile existenţei sistemelor de alarmă şi anti-incendiu, precum şi sistemelor de securitate contra scurgerilor de apă, primești reduceri la prima de asigurare.
Achitare în rate
Exclusiv pentru tine, dispunem de diferite modalităţi de plată a primei de asigurare la contractarea poliţei de bunuri;
Rapiditate
Contractul se încheie rapid și simplu.
Mobilitate
Pentru încheierea contractului, nu este necesară prezenţa la oficiu, este de ajuns doar să telefonezi – şi agentul companiei va veni în timpul optim pentru tine.